Bell Schedules

2018-2019 Regular Day Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
TK & Kindergarten 8:30 AM 2:10 PM 340 min
TK & Kindergarten Lunch 11:30 AM 12:15 PM 45 min
1st Grade - 5th Grade 8:15 AM 2:40 PM 385 min
1st & 2nd Grade Lunch 11:45 AM 12:30 PM 45 min
3rd, 4th & 5th Grade Lunch 12:15 PM 1:00 PM 45 min
2018-2019 Modified/Minimum Day Bell Schedule Modified days are every Wednesday, beginning August 15, 2018
Description / Period Start Time End Time Length
TK & Kindergarten 8:30 AM 12:05 PM 215 min
TK & Kindergarten Lunch 11:25 AM 12:05 PM 40 min
1st - 5th Grade 8:15 AM 1:00 PM 285 min
1st & 2nd Grade Lunch 11:45 AM 12:15 PM 30 min
3rd, 4th & 5th Grade Lunch 12:15 PM 12:45 PM 30 min